رویدادها

حضور شتابدهنده گذر در یازدهمین نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ آهن ایران
حضور شتابدهنده گذر در یازدهمین نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ آهن ایران
افتتاح دفتر شتابدهنده گذر در مرکز نوآوری کیش
افتتاح دفتر شتابدهنده گذر در مرکز نوآوری کیش